sext


ett melodiskt eller harmoniskt intervall, som i dur- och mollskalan omfattar sex tonsteg, "ramtonerna" medräknade. Den stora sexten är avståndet mellan c och a (uppåt), en halvton mindre ger den lilla sexten, t.ex. c upp till ass; intervallet c -aiss (uppåt) bildar en överstigande sext.

Beträffande Landino-sext se Landino; denna senare avser skalans 6:e ton och inte ett intervall om sex toner som det har beskrivits här ovan.

PM75

sjätte tonen i en diatonisk tonföljd; se vidare intervall.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985