polyrytmik


den systematiska användningen av flera samtidigt utförda rytmer, vanlig särskilt under 1900-talet. Det finns även tidigare exempel, såsom de tre olika, samtidiga dansrytmerna i Mozarts..Don Juan.
PM75

blandning av flera markanta rytmer (motrytmer) samtidigt i olika stämmor; ett modernt verkningsmedel, utnyttjat bl.a. av Stravinskij och franska kompositörer liksom även inom jazzen (jfr. beat). Ett tidigt exempel är festmusiken (med menuetten) i Mozarts Don Juan. När såsom i detta exempel skilda stämmor har avvikande metrik, d.v.s. taktindelning, talar man om polymetrik; stämmorna kan därvid vara utskrivna med taktstrecken på olika ställen eller sammanförda inom en och samma taktart med motsvarande accentförskjutningar.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985