musik


Begreppet musik (lat. musica, eng. music, fr. musique, it. musica, sp. o. port. música, ty. Musik) härstammar från grekiskans mousike, musisk (underförstått tekhne, konst, hantverk), vilket närmast betyder musernas konst. Antikens mousike var väsentligt vidare än vårt sentida musikbegrepp genom att inbegripa både diktkonst, dans m.m. (se närmare musikestetik).

Föreningar av fler mänskliga uttrycksformer (semiotiska koder) under en samlingsbeteckning – speciellt avseende tal, kroppsrörelser och toner jämte rytm – är välkända från många delar av världen och har kunnat beläggas in i modern tid. Utskiljandet av en "ljudkonst" motsvarande vårt musikbegrepp är tecken på rationalisering och på specialisering, tillika på att en mer övergripande "musisk" konsts rituella och andra funktioner genomgått starka förändringar och delvis splittrats.

Långitfrån att vara ett problem främst för antropologer och forntidshistoriker har mångtydigheten hos begreppet musik ständigt varit aktuell och är det för västerlandets del än i dag. Genom alla tider har musik i betydelsen "tonkonst" varit ägnad att ingå i symbios med andra mänskliga uttrycksformer: med dans, sjungen text, scenkonst, i modern tid film etc. Sedan Wagners tid har talats om allkonstverk. Efter andra världskriget har intresset för text/ljud- och bild/ljudkombinationer ökat (jfr mixed media). I många sådana sammanhang kan det vara svårt att fastställa hur gränserna för musik ska dras.

Hur begreppet musik avgränsats och definierats under skilda tider och i olika delar av världen beror ytterst på vilka kriterier man tillämpat, d.v.s. på normer för vilka villkor som måste vara uppfyllda för att något ska anses vara musik i motsats till "icke-musik" eller "icke-längre-musik", eller "god" och "riktig" (ev. tillåten) musik i motsats till "dålig". Dessa kriterier och normer har varierat ofantligt, samtidigt som de sällan varit konsekventa eller ens tydligt formulerade.
- - -
SM77.
Länkar: musik
Länkar redigerade 2019-03-23
.
musik i engelska Wikipedia musik i svenska Wikipedia                Källa: Sohlmans musiklexikon 1977