keironomi


cheironomi (från grek.), "ledning med handen", ett sätt att leda vokal- eller instrumentalgrupper genom att med handen teckna melodins rörelsekontur i stort. Genom olika fingerställningar och vinklar mellan skuldra och underarm kunde ledaren, keironomen, även ange mera bestämda detaljer såsom särskilda toner och intervall, melodiformler och rytmik m.m. Redan i egyptiska gravmålningar från det Gamla rikets tid förekommer avbildningar av keironomi. Under medeltiden förekom keironomi i den gregorianska sången, men försvann nära nog helt med mensuralnotationens framväxt på 1200-talet. I den koptiska kyrkan, som saknar notationssystem, förekommer keironomi ännu i levande tradition. Se neumer.
MO85Källa: Musikordboken 1985