förtecken


tecken för kromatisk förändring; anges med kors, b, dubbelkors, dubbel-b, återställningstecken. Om förtecknet inte ingår bland de s.k. fasta förtecken som i början av stycket anges för tonarten gäller förtecknet bara för den takt i vilken det ingår (tillfälliga förtecken).
PM75

eller försättningstecken
är följande:

, kors, för höjning med en halvton.

, dubbelkors, för höjning med två halvtoner,
, b, för sänkning med en halvton,
, dubbel-b, för sänkning med två halvtoner,
, återställningstecken, för upphävande av de föregående.

Tillfälliga förtecken gäller endast för den takt och det oktavläge, där de är utsatta.

Med förteckning menar man de förtecken, som utsätts i början av varje notsystem eller (i äldre noter och ofta i franska och italienska orkesterstämmor) i början av ett stycke och därefter blott vid tonartsväxling för att tillkännage tonarten (se vidare tonart).

MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985