doxologi


(från grek.), "lovprisning", namn på två olika inslag i den romersk-katolska liturgin:

1 stora doxologin, "Gloria in excelsis Deo", vilken ingår som ett led i mässordinariet (se Gloria);

2 lilla doxologin, "Gloria patri" ("Ära ske Fadern, Sonen och den Helige ande etc."), vilken obligatoriskt inskjutes i introitus mellan versen och den upprepade antifonen samt som slutvers i alla psalmer.
MO85Källa: Musikordboken 1985