mellotron


kan enklast beskrivas som ett slags bandspelare försedd med klaviatur, till det yttre inte olik elorgeln. Mellotron används vanligen av pop- och populärmusikgrupper vid liveframträdanden som substitut för stråk- och blåsinstrument. Tonalstrings- respektive användningsprincipen är följande: mellotronen är försedd med en rad tonbandskassetter, var och en försedd med ett tonhuvud vilket förs till tonbandet genom att en tangent på klaviaturen trycks ned. På tonbandet är inspelad en konstant ljudande violin- eller blåsinstrumentton. På så vis kan de olika tonbanden (instrumenten) kombineras i kromatiska skalor där tonerna, med hjälp av klaviaturen, kan spelas var för sig (melodiskt) eller tillsammans (i klanger och ackord). Klangfärg, volym etc. regleras med hjälp av kontroller på en manöverpanel. Mellotronen är vidare kopplad till förstärkare och högtalare. Mellotronen ersätts emellertid i snabb takt av helt elektroniska så kallade stråkmaskiner.
SM77

Band som King Crimson och Genesis använde mellotron flitigt och gjorde den till ett populärt instrument inom den progressiva rocken.
Wikipedia.
Länkar: mellotron
Länkar redigerade 2017-04-17
.
http://mellotronics.com/
mellotron i engelska Wikipedia mellotron i svenska Wikipedia mellotron på Youtube                Källor: Sohlmans musiklexikon 1977 ; Wikipedia