taktart


Avser ett regelbundet återkommande betoningsmönster; sålunda sägs en sats t.ex. gå i 6/8-takt, om den har sex åttondelar i var takt. Man skiljer mellan jämn och ojämn taktart. Beträffande den rytmiska fördelningen finns en lång skala av varianter, till stor del i anslutning till olika dansmönster (4/4-takt kan vara marsch, tango, 3/4-takt vals, masurka etc.).

Fri takt (ofta noterad utan taktstreck) innebär att betoningsschemat är så svävande eller oregelbundet att det inte ger rum för regelbunden upprepning av betoningar.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975