stämma


1 människorösten

2 a) den (teoretiskt) tänkta, självständiga melodiska linje som tillsammans med övriga stämmor utgör en (särsk. polyfon) sats; så sägs t
.ex. en fuga vara fyrstämmig, om den har fyra sådana stämmor, oavsett om dessa utförs av flera instrument eller röster eller spelas på ett instrument ensamt, t.ex. piano eller orgel, b) också namn på de separat utskrivna noterna för en spelande i ett ensembleverk. – Se även partitur.

3 att stämma ett instrument innebär att justera dess strängspänning eller (i blåsinstrument) längden hos ljudröret så att tonhöjden blir korrekt

4 i orgeln avser stämma dels ett register (se register 1), dels (som verb) att justera tonhöjden hos piporna och klangfärgen hos tonen (det senare kallas även intonation och sker genom justering av vissa detaljer hos piporna).

PM75

1 se röst

2 kompositionstekniskt: var och en av flera samtidiga tonföljder, som tillsammans bildar en musikalisk sats

3 i orgel: grupp av pipor (vanligen hel tonserie) med samma konstruktion och klangfärg; kallas även register (jfr. orgel).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985