secondo, seconda, second


secondo
i verk för piano fyrhändigt beteckning för den lägre stämman. Jfr primo
.
PM75

secondo, fem. seconda [sekå´nndå, -a] (ital.), second [se´kkønd] (eng.), (den) andra. Secondo betecknar den lägre stämman vid fyrhändigt pianospel. Seconda volta [vå´llta], andra gången.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985