sats


1 närmast kompositionssätt eller musikalisk struktur.

2 en självständig del i t.ex. en sonat eller en symfoni – vanligen försedd med egen tempoföreskrift. En större komposition utan någon sådan uppdelning i fristående avsnitt sägs vara ensatsig eller i en sats.

3 en tematiskt enhetlig formdel.

PM75

används i flera olika betyelser:

1 kompositionssätt (orkester-, kör-, polyfon, tvåstämmig, sträng etc.)

2 självständigt avsnitt i symfoni, sonat etc.

3 underavdelning av period (försats, eftersats) eller större formbildning (huvudsats, sidosats).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985