period


en musikalisk enhet, kan bl.a. betecknas som motsvarighet till en mening i språket. En period består normalt av åtta takter och kan uppdelas i för- och eftersats om vardera fyra takter.
PM75

kallas den minsta fullständiga och avslutade tanken i en musikalisk sats. Perioden som ungefär motsvarar en språklig mening, består i regel av 8 (undantagsvis 16) takter och brukar sönderfalla i två korresponderande halvperioder, kallade försats och eftersats, med ytterligare underindelning i tvåtaktsgrupper och (takt-)motiv. Se vidare melodi och metrik. – Inom radiotekniken talar man om toners periodtal, vilket är liktydigt med frekvens, svängningstal (antalet akustiska vibrationer per sekund, överförda till växelströmsvibrationer, d.v.s. perioder).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985