partita


(it.) svit; uttryck ofta använt under 1600-1700-talen och tillfälligtvis upplivat därefter. Se även Feldpartita, monopartita.
PM75

(ital.), även partie [parrti´] (fra.), svit. Partita har dock ursprungligen betydelsen variationsföljd. Johann Sebastian Bach har använt namnet partita dels för sina koralvariationer, dels för vissa klaver- och soloviolinsviter.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985