meter


term i versläran som betecknar förhållandet mellan betonade och obetonade stavelser, ofta med liknande betydelse inom musiken; 3/8 och 6/8 och andra betoningsmönster betecknas där som olika slags taktarter. Vanligen definieras termen rytm så att den innefattar även begreppet meter; vissa författare använder dock rytm och meter som skilda begrepp, där meter omfattar den grundläggande, ej varierande pulsen (som ovan) och rytm tonernas tidsvärden i förhållande till denna grundläggande puls.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017