mediant


beteckning på tredje tonen i skalan, t.ex. e i C-dur; kallad så emedan den står mitt emellan tonikan och dominanten; betecknar även ackordfunktioner. Jfr. submediant.
PM75

tersen i en tonart (mitt emellan tonikan och dominanten); även treklangen på denna ton, alltså i C-dur e-moll. Även beteckningen submediant förekommer, då för tersen under tonikan eller treklangen på denna ton. Mediantik se terssläktskap.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985