kontra-


(it. contra-, fr. contre-) prefix som betecknar (om instrument) lägre tonhöjd, vanligen omkring en oktav lägre, t.ex. kontrabas, kontrafagott (se fagott).
PM75

betyder egentligen "mot" (lat. contra), så t.ex. i sammansättningarna kontrapunkt och kontrasubjekt, men har i andra sammansättningar fått innebörden "mycket låg", såsom i kontrabas, kontrafagott, kontraoktaven m.m.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985