klang


är i dagligt tal liktydigt med ton eller samklang av toner över huvud taget. I harmoniska sammanhang betecknar klang ett ackord med en bestämd funktion (tonikaklang, dominantklang etc). Akustiskt har klang en speciell betydelse: en ton inklusive dess samtidigt ljudande övertoner; med ton menar man på detta område en enkel ton utan övertoner, d.v.s. något som knappast förekommer i praktiken. Vad vi uppfattar som toner är alltså rätteligen klanger, ehuru övertonerna sällan urskiljs (de kan däremot påvisas med särskilda apparater). Jfr. sinustoner.
MO85Källa: Musikordboken 1985