generalbas


(it.) basso continuo, ty. Generalbass, eng. thorough bass) en speciell sorts continuo-bas som förekom mestadels på 1600- och 1700-talen och även brukas i våra dagar, t.ex. i akademisk undervisning och som ett slags harmonisk stenografi. Siffror vid en basnot anger avståndet från denna till de toner därovan som skall spelas. Om t.ex. tonarten är C-dur och basnoten är c så anger siffran 5 tonen g och 5 # anger giss, men i vilket oktavläge detta g eller giss skall läggas överåts åt exekutörens musikaliska omdöme. Diverse förkortningar och andra tecken används också. Den ackordskrift som används i modern dansmusik är av annan art, även om den liknar generalbasbet. i att den är ett slags stenografi. Den benämns efter ackord – dur, moll, överstigande etc – oberoende av vilken ton i dessa ackord som kommer i basen; generalbassymbolerna är däremot alltid beroende av en viss baston.
PM75

ital. basso continuo, den ackompanjemangsprincip, som vann insteg omkring 1600 och till mitten av 1700-talet var allenahärskande inom all ej utpräglat polyfon musik; i basstämman inbegreps ackordiskt ackompanjemang, det senare utfört halvt improviserat med ledning av ett system av siffror under eller över basnoterna (därav benämningen besiffrad bas). Generalbasinstrumentet framför andra var cembalo, därjämte orgel och lutor av olika slag (teorb, chitarrone); själva baslinjen förstärktes dessutom av gamba, kontrabas och andra melodiska instrument.

Av generalbasspelaren krävdes stora insikter och färdigheter i harmonilära samt improvisatorisk talang, då stämman gärna borde göras artistiskt utarbetad. Även om ingen besiffring utsattes, avsågs harmonisk utfyllnad; undantag utgör endast ställen betecknade med "tasto solo". Misstag i detta avseende görs ibland, då musik från denna epok utges såsom tvåstämmig. Även i fulltalig orkester ingick fram till 1700-talets slut alltid cembalo som generalbasinstrument; oftast spelades denna stämma av dirigenten, som på så sätt stödde det hela, ibland i förening med konsertmästaren.

Generalbas var under denna epok även benämning på harmonilära, och samma besiffring har använts ända framemot vår dagar i harmoniundervisning enligt äldre metod (jfr. funktion). Liknande system att ange harmonierna förekommer för övrigt för ackordinstrumenten (piano, gitarr, dragspel etc); jfr. ackordsymboler.
MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985