anslag


sättet att slå an tangenter på piano och andra klaverinstrument. Att behärskningen av anslag i alla dess minsta styrke- och tidsmässiga skiftningar är en av pianospelets väsentligaste faktorer står utan vidare klart. Tvivelaktigare är däremot den inte ovanliga uppfattningen att anslag skulle vara av betydelse för pianotonens klang i och för sig; den skulle med andra ord vid en given styrkenyans kunna variera till karaktären, beroende på olika arter av anslag. Akustiker brukar dock mena att man med tangenten endast kan ge hammaren en viss utgångshastighet, dess kontakt med tangenten upphör nämligen redan innan den slår an strängen. Blir alltså hammarens utgångshastighet densamma vid upprepade varierade tangentanslag är det för tonens fysikaliska klang likgiltigt om dessa utförs långsamt eller snabbt, hårt eller mjukt. En både på den fysikaliska och upplevda klangen inverkande faktor skulle dock kunna vara de mer eller mindre variabla bullerljud som uppkommer i anslagsögonblicket. En forskare, Otto Ortmann, har menat att man upplever olika klangkaraktärer hos pianotonen beroende på bulleringrediensen i detta moment. I huvudsak uppkommer bullerljuden från fingrets slag mot tangenten, tangentens slag mot tangentbottnen och hammarens slag mot strängen. Enligt Ortmann är detta sistnämnda bullerljud det starkaste, men också det som inte går att variera utan att tonstyrkan samtidigt ändras. Av de övriga, variabla, bullerfaktorerna är tangentens slag mot tangentbottnen den som möjligen kunde göra sig gällande, men här har ej gjorts någon undersökning.

I stort synes det ändå som om bullerljuden är av en underordnad betydelse i sammanhanget. En förklaring till vad som allmänt tycks uppfattas som resultatet av ett mer eller mindre uttryksfullt "anslag" hos pianister torde då få sökas i det individuella behärskandet av speltekniska detaljer som rytmisk och dynamisk precision och känslighet, avvägning mellan olika ackord- eller meloditoner, legatospel, pedalbehandling etc.

MO85Källa: Musikordboken 1985